Privacybeleid

Rijschool van der Leeden privacybeleid

Privacybeleid Rijschool van der Leeden

Rijschool van der Leeden Privacyverklaring
Rijschool van der Leeden, gevestigd aan de Kanaalstraat 112, 5986AH in Beringe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rijschool van der Leeden
Kanaalstraat 112
5986 AH Beringe
06 – 28 09 60 48
https://www.rijschoolvanderleeden.nl

 

1. Doel van het Privacybeleid

Rijschool van der Leeden en haar partners hebben de privacy van alle (toekomstige) klanten die gebruik maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zullen deze respecteren. Het vaststellen van deze Privacyverklaring is gebaseerd op de bestaande regelgeving.

2. De klant bepaalt

De klant dient voor het gebruik van zijn (persoons)gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

3. Wijze van het verzamelen van gegevens

Rijschool van der Leeden verzamelt op verschillende manieren gegevens over haar klanten. Sommige gegevens worden aan de klant gevraagd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van onze software op uw apparaat. We krijgen ook gegevens van derden.

4. Gegevens die wij verzamelen

 1. Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
 2. Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke
  beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account.
 3. Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.
 4. Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te
  verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw bankrekening of betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode.

5. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Rijschool van der Leeden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzorgen van uw rijopleiding
 • Het aanvragen van uw theorie examen, tussentijdse toets of examens bij het CBR
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • U de mogelijkheid te bieden uw gegevens te bekijken via onze webportal
 • Rijschool van der Leeden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

6. Bewaartermijnen

Uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummers, email) worden tot maximaal 1 jaar na het afronden van uw opleiding bewaard. Financiële gegevens, afspraakgegevens, examendata e.d. Worden voor een periode van 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool van der Leeden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rijschool van der Leeden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijschool van der Leeden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijschoolvanderleeden.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rijschool van der Leeden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rijschool van der Leeden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rijschoolvanderleeden.nl